Vedtekter

VEDTEKTER FOR PDT NORGE

Vedtatt 23. mars 2021

 

1 FORENINGENS NAVN OG FORRETNINGSADRESSE

Foreningens navn er PDT Norge ("Foreningen")
Foreningen har sin forretningsadresse i Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Postboks 7186, Majorstuen, 0307 OSLO

 

2 FORMÅL

Foreningen har til formål å fremme standardisering av utveksling av produktinformasjon i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen ved å utvikle, forvalte og distribuere digitale produktdatamaler (PDT), i henhold til standardene NS-EN ISO 23386 og NS-EN ISO 23387.

Foreningen skal på vegne av sine medlemmer: 

 • ivareta samfunnets, det offentliges og byggenæringens interesser i å tilgjengeliggjøre produktegenskaper på en enhetlig, standardisert og maskinlesbar måte
 • identifisere og konkretisere markedskrav og kundebehov om å levere maskinlesbar produktinformasjon
 • koordinere arbeidet med produktdatamaler med tilsvarende initiativ i Norden og Europa
 • ivareta både store og små bedrifter og prinsipper om like muligheter og konkurransevilkår
 • rasjonalisere arbeidet og redusere kostnaden ved å levere digitale produktdata
 • sørge for etablering og drift av en uavhengig plattform for utvikling, forvaltning og distribusjon av PDT'er
 • stimulere og legge til rette for markedsutvikling av løsninger for dette formålet
 • stimulere til digitalisering av produktstandarder 

 

3 ORGANISASJONSFORM

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

 

4 MEDLEMMER, RETTIGHETER OG PLIKTER KNYTTET TIL MEDLEMSKAP MV. 

4.1 Medlemmer 

Foreningen skal ha to medlemsgrupper; (i) stiftende medlemmer og (ii) ordinære medlemmer. 
Stiftende medlemmer består av de foreningene som har stiftet Foreningen som nærmere angitt i vedlegg 1 ("Stiftende Medlemmer"). 
Private bransje- og interesseorganisasjoner og foreninger innenfor bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen, samt offentlige byggherrer og myndighetsorganer, kan opptas som ordinære medlemmer i Foreningen. 
Alle medlemmer skal ha like rettigheter og plikter, med unntak av de særlige rettigheter og plikter som gjelder for Stiftende Medlemmer etter disse vedtekter. 

4.2 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.
Alle medlemmer skal betale en årlig medlemsavgift som fastsettes av årsmøtet. Medlemsavgiften skal utgjøre kr 50.000 i 2021. 
Medlemmer som skylder medlemsavgift for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen.
Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.

4.3 Særlige rettigheter og plikter for Stiftende Medlemmer

Hver av de Stiftende Medlemmer er forpliktet til å tegne medlemskap og innbetale innmeldingskapital på kr 575.000 til Foreningen der halvparten av beløpet er et langsiktig og usikret lån. Tilbakebetaling av lånet skal tidligst skje etter fire år. Øvrig innmeldingskapital tilbakebetales ikke ved uttreden eller oppløsning av foreningen. 
Stiftende Medlemmer skal ha rett til representasjon i styret som angitt i punkt 6.

 

5 ÅRSMØTE

5.1 Kompetanse, stemmeregler mv. 

Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet.
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.
Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. 
Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

5.2 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal

 • behandle årsmelding
 • behandle revidert regnskap
 • fastsette medlemsavgift
 • vedta budsjett
 • velge; styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og valgkomité. 
 • behandle andre saker som ifølge innkallingen eller vedtektene hører inn under årsmøtet

5.3 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

6 STYRET

Foreningen har et styre på minst 6 og inntil 9 medlemmer, inkludert styreleder. Styret og styreleder velges normalt for 2 år av gangen. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. 
Hver av de Stiftende Medlemmer skal ha rett til å utpeke et styremedlem i en periode på 4 år fra stiftelsestidspunktet. Etter utløpet av 4 års perioden skal styret være sammensatt på en måte som der minimum 5 av styremedlemmene skal være fra de Stiftende Medlemmene.  
Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet har styreleder avgjørende stemme.
Styremedlemmer skal ikke ha rett til godtgjørelse. 
Styret kan ansette en daglig leder når dette vurderes hensiktsmessig. Daglig leder vil deretter forberede styremøtene i samarbeid med styreleder. Daglig leder skal presentere saker og legge frem forslag til styret, være styrets sekretær, og sørge for at styrets vedtak settes ut i livet.

Styret skal

 • iverksette årsmøtebestemmelser
 • fastlegge Foreningens mål og strategier
 • oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse
 • ansette, evt. si opp daglig leder
 • administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser
 • representere foreningen utad

 

7 VALGKOMITÉ

Foreningen skal ha en valgkomité som fremlegger forslag for årsmøtet på kandidater til de verv som er på valg, innenfor rammen av vedtektene. 
Komitéen skal ha 3 medlemmer som velges av årsmøtet hvert år. 
Instruks for valgkomitéen skal vedtas av, og kun endres av, årsmøtet. 

 

8 SIGNATURRETT

Styreleder og ett styremedlem i fellesskap innehar signaturrett for Foreningen. 
Foreningens daglige leder representerer Foreningen utad i saker som inngår i den daglige ledelse.

 

9 VEDTEKTSENDRING

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 

 

10 OPPLØSNING

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall.
Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme og som årsmøte bestemmer.
Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

***

Vedlegg 1: Oversikt over Stiftende Medlemmer

 • Byggevareindustrien
 • Elektroforeningen
 • Norsk Trevarer
 • Treindustrien
 • VA og VVS produsentene VVP
 • VKE Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi
 • Direktoratet for byggkvalitet (betaler ikke innmeldingskapital)

 

 

Blog