Om PDT Norge

For å få til effektivisering og forenkling i byggenæringen må vi i større grad bli datadrevet.

Det krever at vi gjør all data som finnes om fra gråstein til gull.

For å få til det må bli være enige om noen grunnleggende elementer som "rettskrivningsregler" som er fritt tilgjengelig for alle. Når disse tas i bruk vil flere og flere datasett forvandles fra gråstein til gull. Dette hjelper PDT Norge til med - produktdata fra gråstein til gull starter hos oss.

 

Bakgrunn

Skal vi nå de nasjonale og internasjonale klimamålene, må vi redusere klimagassutslippene fra bygg og byggenæringen. I Norge står byggsektoren for om lag 40 prosent av energibruken og en stor del av ressursbruken og avfallsmengden. De største gjenstående utslippene er knyttet til selve byggeaktiviteten, som produksjonen av materialer og transport. Byggevarene utgjør over 80 prosent av utslippene fra sektoren.

Om PDT Norge

En overgang til en mer sirkulær byggenæring vil kreve mer bærekraftige materialer, ombruk og materialgjenvinning. For å dokumentere at bygg og byggematerialer oppfyller kravene, må man vite hva man måler og hvordan. Et betydelig bidrag til en sirkulær byggenæring er derfor at det utvikles et felles system for hvordan egenskapene til byggevarer entydig dokumenteres. Digitalisering, maskinlesbar produktdokumentasjon basert på standarder og felles spesifikasjoner er en forutsetning for å lykkes.

Løsningen ligger i å utarbeide såkalte produktdatamaler, PDT.

I dag er produktinformasjon for byggevarer i stor grad basert på papir eller pdf'er. Det finnes varedatabaser, men ulike varedatabaser og regneark bruker forskjellige datastrukturer og klassifikasjoner. Dette gjør det utfordrende og kostnadskrevende å oppdatere og forvalte informasjonen.

Med bakgrunn i de varslede kravene fra myndigheter og kunder i hele næringen til standardisert, maskinlesbar produktinformasjon, har en arbeidsgruppe siden september 2020 jobbet for å utarbeide et beslutningsunderlag for å etablere en forvaltningsorganisasjon for produktdatamaler i Norge.

Gruppen har bestått av:

 • Byggevareindustrien, Jøns Sjøgren
 • Elektroforeningen, Frank Jaegtnes
 • Norske Trevarer, Halvard Høilund-Kaupang, Hilde Widerøe Wibe
 • Treindustrien, Heidi Finstad
 • VA og VVS produsentene VVP, Bjarne Haugland
 • VKE Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi, Thor Endre Lexow

 

Medlemmer PDT Norge: 

Pr. 01.09.2022 har PDT Norge følgende medlemmer:

 • Betongelementforeningen
 • Boligprodusentene (Boligprodusentenes Forening)
 • Byggevareindustrien (Byggevareindustriens Forening)
 • Direktoratet for byggkvalitet (Dibk)
 • EBA (Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg)
 • EFO (Elektroforeningen)
 • FABEKO (Norsk Fabrikkbetongforening)
 • Foreningen VVS-organisasjonene Norge
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Nelfo
 • Norsk Bergindustri
 • Norske Trevarer
 • Rørentreprenørene Norge
 • SINTEF
 • Statsbygg
 • Treindustrien
 • VKE (Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi)
 • VVP (VA og VVS Produsentene)