Digitalisering gir en mer bærekraftig bransje

11. februar 2022

Myndighetene og bransjen jobber sammen for å nå klimamålene.

– PDT Norge har en viktig rolle inn mot Samordningsrådet for digitalisering og i den forbindelse har vi satt i gang to pilotprosjekter, sier Frank Jaegtnes, styremedlem i PDT Norge og leder for Samordningsrådet.

Samordningsrådet for digitalisering er et samarbeid mellom myndighetene og næringen, hvor målet er å utvikle en mer bærekraftig bransje gjennom digitalisering.

I dette arbeidet skal det legges til rette for effektive prosjekterings- og byggeprosesser, bærekraft, ombruk og digitalisering.


To pilotprosjekter

Under medlemsmøtet i PDT Norge 4. februar forklarte Jaegtnes at pilotprosjektene de har satt i gang skal bidra til sirkulærøkonomiske forretningsmodeller og klimakalkyler.

- Regjeringen har en helt tydelig forventning om at bransjen vår skal ta et viktig ansvar i forbindelse med det grønne skiftet, og disse to pilotprosjektene er et klart svar på at vi er vårt ansvar bevisst.

Jaegtnes forklarer at PDT Norge har deltatt i flere workshops med fageksperter hvor de i første omgang har blitt enige om hvilken type data det er behov for i produktdatamalene.

Nå er status at det er på plass en produktdatamal basert på den nyeste standarden for klimadata – eller EPD (Environmental Product Declaration). Datamalen er tatt i bruk i varedatabasene NOBB og EFObasen og de første klimakalkylene er testet ut.


Skal beregne klimautslipp

- Arbeidet med klimakalkyler er fortsatt under utvikling og det er behov for å legge inn klimadata for flere produkter i varedabasene. Når alt dette er på plass vil en for eksempel kunne beregne det totale klimautslippet for oppføringen av et bygg.

- Det arbeides også med å ferdigstille en første versjon av PDT for sirkulærdata, og det forventes at denne er klar i løpet av mars.

- Den vil være et viktig bidrag til å realisere sirkulære forretningsmodeller for ombruk av materialer og produkter i bygg.

 

Til nyhetsoversikten? Trykk her